Finansowanie

Licznik odwiedzin:

Rodzina na swoim

Podstawa prawna

Kredyt jest udzielany na podstawie Ustawy z dnia 08 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dziennik Ustaw nr 183 z dnia 11 października 2006 r., poz. 1354) z późn. zm.

Założenia:

Preferencyjność kredytu z dopłatami Skarbu Państwa w ramach Rządowego programu „Rodzina na Swoim” polega na tym, iż część należnych Bankowi odsetek, w okresie pierwszych ośmiu lat spłaty pokrywana jest przez Skarb Państwa (dopłaty do oprocentowania realizowane są przez Bank Gospodarstwa Krajowego).

Dla kogo?

1. Małżeństwa
2. Osoby wychowujące przynajmniej (!) jedno dziecko. Osoba taka musi jednak spełniać jedno z trzech wyznaczonych kryteriów
a) Wychowywać małoletnie dziecko
b) Wychowywać dziecko, na które pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny
c) Wychowywać dziecko do 25 roku życia, aczkolwiek potomek musi uczęszczać do szkoły

Warunki:

Dopłaty mogą być stosowane, jeżeli docelowy kredytobiorca (oboje małżonków, bądź osoba samotnie wychowująca dziecko) w dniu zawarcia umowy kredytu preferencyjnego nie jest:

  • właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego;
  • osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny;
  • osobą, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego;
  • najemcą lokalu mieszkalnego;

Przeznaczenie:

  • zakup będącego w budowie lub istniejącego domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, stanowiącego odrębną nieruchomość, z wyłączeniem zakupu domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, do którego któremukolwiek z kredytobiorców w dniu zawarcia umowy kredytu preferencyjnego przysługiwał inny tytuł prawny,
  • zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego,
  • pokrycie kosztów budowy lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, budowanego przez spółdzielnię mieszkaniową w celu ustanowienia odrębnej własności tego lokalu lub przeniesienia własności domu jednorodzinnego,
  • wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, którego przedmiotem jest zasiedlany po raz pierwszy lokal mieszkalny,
  • budowę domu jednorodzinnego,
  • nadbudowę, przebudowę lub rozbudowę budynku mieszkalnego lub adaptację budynku lub lokalu o innym przeznaczeniu na cele mieszkalne, w celu uzyskania lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość.